Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Canias ERP ile
Genel Muhasebe

Genel Muhasebe – Financial Accounting (FIN) modülü, kapsadığı Genel Muhasebe, Alacaklar Muhasebesi, Borçlar Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Sabit Kıymetler Muhasebesi ve İnsan Kaynakları Muhasebesi gibi alt başlıklar ile üretim, ticaret yapan veya hizmet sunan işletmelerin resmi ve yönetimsel tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmiştir.

Özellikler

Raporlama

Genel Muhasebe modülü, resmi veya yönetimsel ihtiyaçları karşılamak için hesap planı dökümleri, muhasebe belge dökümleri, kontrol listeleri, kapsamlı hesap hareket dökümleri, geçici ve kesin mizan, çek/senet bordroları ve tarihçeli yürütme listeleri, borçlu hesap bilgi ve uyarı mektupları, borç yaşlandırma raporları, tahsilat-ödeme raporları gibi pek çok hazır rapor sunar. Standart raporlar, zengin parametre ve opsiyonlarla sunulur; kolay kullanımlı sihirbazlar yardımı ile Excel, PDF, metin belgesi gibi farklı ortamlara da rahatlıkla aktarılabilir.

Entegrasyon

Genel Muhasebe modülü, Yasal Raporlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Finansal Raporlama Yönetimi, Satış Yönetimi, Perakende Yönetimi, Fatura Kontrol, Sabit Kıymet Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Maliyet Yönetimi, Maliyet Merkezleri Muhasebesi, Stok Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Finansal Konsolidasyon Yönetimi, e-Defter Yönetimi, e-Mutabakat Yönetimi gibi modüllerle kusursuz bir entegrasyona sahiptir.

Modülün
Temel İşlevleri

Genel Özellikleri

 • Genel Muhasebe gerekliliklerini yerine getirmek adına ticari olayları ve bunların belgelerini, kendi işlem döviz bilgileri ile uygulanan mevzuatlara uygun şekilde kayıt altına almak. 
 • Ticari alacakları ve ticari borçları, Satış Yönetimi, Perakende Yönetimi ve Fatura Kontrol modülleri ile gerçek zamanlı veya toplu entegrasyon ile kapsamlı şekilde yönetebilme. (Açık bakiye kontrolü, alacak/borç yaşlandırma, müşteri borç bilgilendirme, toplu uyarı mektupları vb.)
 • Sabit Kıymet Yönetimi modülü ile gerçek zamanlı entegrasyon sayesinde, aylık amortisman giderlerinin muhasebeleştirilmesi; tam veya kısmi satışın, hurdaya çıkışın ilgili muhasebe belgelerinin otomatik oluşturulması, aday sabit kıymet ve masraflarının ilgili dönemin muhasebe kayıtlarından otomatik tespiti ve işlemlerinin yapılması.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi modülü entegrasyonu ile aylık personel giderlerinin ve tahakkuklarının muhasebeleştirilmesi.
 • Kusursuz işleyen entegrasyon sayesinde, Genel Muhasebe modülünde girilmiş gider kayıtlarının maliyet hesaplamalarından önce Maliyet Merkezleri Muhasebesi modülüne aktarılması
 • Stok Yönetimi ve Üretim Maliyet Yönetimi modülleri ile entegrasyon sayesinde gider hesaplarının yansımalarının oluşturulması ve malzeme maliyetlendirme kayıtlarının muhasebeleştirilmesi.
 • Bütçe Yönetimi modülü entegrasyonu ile finans ve gider bütçelerinin plan ve gerçekleşen karşılaştırması.
 • Alınan, verilen veya ciro edilen çek, senet, akreditif mektubu gibi vadeli kağıtları kayıt altına alma, bankaya tahsile çıkma, kırdırma, tahsilat veya adli takip statülerini takip etme, raporlama, otomatik muhasebe belgelerini oluşturma ve dönem sonlarında değerlemeye tabi tutma.
 • Alınan ve verilen teminat mektuplarının detaylarıyla birlikte takibi ve muhasebeleştirilmesi.
 • Şirketlerin hiçbir ödeme veya tahsilatını atlamaması için ‘Finansal Hatırlatıcı.’ (Çek, senet, akreditif mektubu, sigorta poliçeleri, vb. için, özel raporlarla, e-Posta ve/veya SMS mesajları ile tanımlanan tarih ve saatlerde, istenilen periyotlarla bilgilendirme ve hatırlatma)
 • Borç tahakkuklarını gerçekleşen tahsilatlar ile işlem dövizi veya yerel para biriminde finansal eşleştirmeye tabi tutarak borç kapatma, açık bakiye takibi, ilgili kambiyo karı/zararı ve vade farkı muhasebe belgelerini otomatik oluşturma.
 • Yerel para birimi, raporlama, işlem veya hesap para birimi seçenekleriyle kapsamlı bir şekilde muavin defter, mizan, kesin mizan vb. listeleri kolayca alabilme. 
 • Diğer ilgili modüllerle entegrasyon ile gerçek zamanlı veya toplu belge oluşturmanın yanı sıra zengin, özelleştirilebilir ‘Kayıt anahtarları’ aracılığı ile hızlı, kontrollü ve kolay belge girişleri yapabilme.
 • Borç/alacak yaşlandırma, vade farkı ve adat ekstreleri, reeskont hesaplama, ağırlıklı ortalama vade farkı hesaplama raporlarının oluşturulması.
 • Kapsamlı ‘Dönem Sonu İşlemleri’ ile kapanış ve yeni dönem açılış belgelerinin rahat ve hızlıca oluşturulabilmesi.
 • Detaylı masraf takibinin yapılabilmesi.
 •  Hesap aktarım şablonları kullanarak hesaplar ve maliyet merkezleri arasında dağıtım yapılabilmesi.
 • ‘Dönemsel Kur Değerleme’ sonucu oluşan kambiyo kâr/zarar muhasebe belgelerinin, dövizli alacakların kur farkı faturalarının ve borç kaydı tahakkuk muhasebe belgelerinin otomatik oluşturulması.